خدایا لج نکن…
قبول کن حق با شیطان بود…
ادمیانت قابل پرستش نیستن..

 

 

بابل 2011